Discover our new plants!
here

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN UPPERBLOOM

WAT JE ECHT MOET WETEN:

Upperbloom is een onderneming die zich ten doel stelt het verfraaien van balkons en biedt de volgende opties:

OPTIE 1 – AANSCHAFFEN PLANTENSET: Je betaalt eenmalig de vergoeding voor het leveren van de Plantenset. Hierna is de Plantenset jouw eigendom.

OPTIE 2 – BRUIKLEEN PLANTENSET: Je betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de Plantenset. Jouw Plantenset krijg je op basis van bruikleen en blijft eigendom van Upperbloom.

Het volgende geldt wanneer je gebruik maakt van OPTIE 2 – BRUIKLEEN PLANTENSET:

PLANTEN WISSELS: Na levering van de Plantenset, krijg je twee planten wissels per 12 maanden van ons. Zo is jouw balkon of (dak)terras het hele jaar groen.

PLANNING PLANTEN WISSELS: Wij voeren de planten wissels naar verwachting uit in april/mei en september/oktober. Dit is sterk afhankelijk van het weer. Dit kan dus veranderen.

OPZEGGEN: Opzeggen kan op elk moment met een opzegtermijn van een maand. Laat het ons weten, dan maken we een afspraak om je Plantenset op te halen.

WATER GEVEN: We proberen het jou zo makkelijk mogelijk te maken om te genieten van een groen balkon of (dak)terras zonder al te veel werk. De planten water geven is en blijft nog steeds een eigen verantwoordelijkheid.

VEILIGHEID PLANR: Onze Plantenset hangen we uitsluitend ‘binnenboord’, dat wil zeggen aan de binnenzijde van balkons, in verband met veiligheid. We adviseren om dat zo te houden. Het plaatsen van de Plantenset ‘buitenboord’, dat wil zeggen aan de buitenzijde van balkons, gebeurt geheel op eigen risico en Upperbloom sluit alle aansprakelijkheid hiervan uit.

Artikel 1 Definities

Algemene Vooraarden:

Deze algemene voorwaarden van Upperbloom.

Klant:
iedere persoon die gebruikt maakt van de Diensten en Producten van Upperbloom op basis van een Overeenkomst.

Abonnee:
iedere Klant die met Upperbloom een abonnement voor onze Diensten afsluit.

Abonnement:
de overeenkomst tussen Upperbloom en Abonnee voor het gebruik van onze Diensten.

Overeenkomst:
de rechtsbetrekking tussen Upperbloom en Klant, een en ander in meest ruime zin.

Dienst(en):
het bezorgen en installeren van Plantenset en alle andere Upperbloom en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten.

Product(en):
Plantenset en alle andere door Upperbloom en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten.

Plantenset:
de plantenbakken, inclusief planten, potgrond en voedingssupplementen, alsmede bijgeleverde houders/staanders.

Website:
de website www.upperbloom.nl, waar Klanten Producten kunnen bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Upperbloom gesloten Overeenkomsten waarbij Upperbloom Diensten en/of Producten levert.

2.2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Upperbloom overeengekomen.

2.3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2.5 Klant bevestigt dat UpperBloom de Algemene Voorwaarden en overige informatie over onze Producten en/of Diensten in enkel elektronische vorm kunnen verstrekken.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen op de Website van Upperbloom zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Klant kan op de Website een Overeenkomst tot stand door een bestelling te plaatsen. Upperbloom zal Klant een bevestiging van de bestelling sturen. Het aantal plantenbakken per Plantenset dat op de Website besteld kan worden is gemaximeerd. Boven dat maximum zal er een offerte voor een Overeenkomst buiten de Website opgemaakt worden.

3.3 Upperbloom kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Upperbloom, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Upperbloom deze alsnog schriftelijk bevestigd.

3.5 Een bestelling door een Klant buiten de Website om waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, leidt niet tot een Overeenkomst.

Artikel 4 Abonnementsvoorwaarden

4.1 Abonnee krijgt voor de duur van het Abonnement een Plantenset in bruikleen die is samengesteld op de Website dan wel anderszins is overeengekomen.

4.2 Abonnee betaalt voor de bruikleen van de Plantenset een maandelijkse bijdrage, die aangegeven wordt bij de bestelling op de Website of anderszins schriftelijk.

4.3 Het Abonnement geeft, na de levering van de Plantenset, recht op 2 planten wissels per 12 maanden. Hieronder wordt verstaan: het gratis bezorgen en wisselen van de planten in Plantenset op het adres waarop het Abonnement is afgesloten.

4.4 Abonnee is gehouden om normaal gebruik te maken van de Plantenset.

4.5 Abonnee dient in bezit te zijn van een IBAN-rekeningnummer.

4.6 De Plantenset blijft te allen tijde eigendom van Upperbloom. Abonnee is niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Plantenset te vestigen of te verlenen.

4.7 Als Abonnee die een natuurlijk persoon is, is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.8 Abonnee is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens die bekend zijn bij Upperbloom, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging.

4.9 Abonnee mag aan de Plantenset geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van Plantenset kunnen worden verwijderd.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Upperbloom zal zich naar beste kunnen inspannen Overeenkomst met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Upperbloom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Upperbloom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Upperbloom zijn verstrekt, heeft Upperbloom het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

5.3 Indien voor de uitvoering van Overeenkomst door Upperbloom, een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Upperbloom hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Upperbloom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Bezorging

6. 1 Upperbloom zal, na een succesvolle bestelling van de Klant, contact opnemen met Klant (telefonisch en/of per mail) voor het bespreken van een bezorgafspraak. Upperbloom streeft ernaar om binnen 10 dagen de Plantenset te bezorgen bij klant. Afhankelijk van de drukte kan dit wijzigen.

6.2 Upperbloom zal voorafgaand aan de bezorging een bericht sturen met een indicatie van de bezorgtijd.

6.3 Upperbloom bezorgt enkel op adressen die kunnen worden ingevoerd op de Website. In overleg kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.

6.4 Upperbloom kan bij de bezorging van de Plantenset gebruik maken van diensten van derden.

6.5 Indien Klant niet thuis is op het door hem gekozen bezorgmoment, is Upperbloom gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Klant. Klant kan vervolgens contact opnemen met Upperbloom via info@upperbloom.nl of telefonisch om een nieuw bezorgmoment te plannen. De kosten voor de nieuwe afspraak kunnen aan Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Plantenwissel

7.2 Abonnee gaat ermee akkoord dat de Plantenset worden opgenomen in een wisselsysteem, dat inhoudt dat Upperbloom de planten (2 keer per jaar) kan wisselen in de Plantenset. Abonnee kan enkel vooraf en schriftelijk afzien van de plantenwissels, maar blijft niettemin de maandelijkse vergoeding verschuldigd.

7.3. Een Klant kan (extra) kan plantenwissels in de Plantensets bestellen voor zover mogelijk. Hiermee kan de Klant zijn of haar planten laten wisselen met nieuwe planten. Op de Website kan de klant vinden wat de kosten zijn voor een (extra) planten wissel.

7.4 Upperbloom, of de door haar ingeschakelde derden, onderzoekt het balkon en/of (dak)terras van Klant op geschiktheid voor de Plantensets. Indien het balkon en/of (dak)terras niet aan de door Upperbloom gestelde (veiligheids)eisen voldoet, behoudt Upperbloom zich het recht voor de Plantensets niet te installeren of op een andere (veilige) manier te installeren.

7.5 Upperbloom zal zich inspannen verschillende soorten planten te leveren, maar is hier n

iet toe verplicht. Derhalve heeft Upperbloom betreffende de variëteit van planten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1 De Overeenkomst tot aanschaf van een Plantenset, behalve van de planten in verband met hun beperkte houdbaarheid, kan worden ontbonden binnen veertien (14) dagen na levering, zonder opgaaf van redenen.

8.2. De Overeenkomst tot bruikleen van een Plantenset, behalve van de planten in verband met hun beperkte houdbaarheid, kan worden ontbonden binnen veertien (14) dagen na bestelling op de Website, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 9 Opzegging Abonnement

9.1 De looptijd van het Abonnement is één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met één maand.

9.2 Beide partijen kunnen het Abonnement te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9.3 Indien er schriftelijk een afwijkende Abonnementsperiode is afgesproken (langer dan één maand), is tussentijdse beëindiging van het Abonnement niet mogelijk, tenzij schriftelijk overeengekomen. Na afloop van deze (langere) Abonnementsperiode gaat het Abonnement stilzwijgend en automatisch over in een Abonnement voor de initieel overeengekomen Abbonementsperiode. Opzegging van een dergelijk Abonnement kan tot aan één maand voorafgaand aan het aflopen van de Abonnementsperiode

9.4 Abonnee heeft na opzegging tot de einddatum van het Abonnement recht op het gebruik van de Plantenset en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

9.5 De Plantenset dient door Abonnee na afloop van het Abonnement aan Upperbloom te worden aangeboden zodat deze kan worden opgehaald.

9.6 Wanneer de Plantenset door Abonnee vóór het aflopen van het Abonnement wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Abonnee op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Abonnee om de verschuldigde abonnementskosten te voldoen.

9.7 Voordat de Plantenset is aangeboden aan Upperbloom ten behoeve van het ophalen na een opzegging door Abonnee, kan Abonnee te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Upperbloom.

9.8 Ingeval Abonnee binnen 12 maanden na het aflopen van een Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, wordt hiervoor een bedrag van EUR 17,50 per plantenbak in rekening gebracht als onkostenvergoeding.

9.9 Wanneer de Plantenset niet na afloop van een Abonnement is overgedragen aan Upperbloom, is Abonnee een boete verschuldigd van EUR 5 per dag totdat de Plantenset alsnog is overgedragen aan Upperbloom of het Abonnement weer is geactiveerd, met een maximum van 31 dagen.

9.10 Als de Plantenset na een opzegging niet binnen 31 dagen na de Einddatum is overgedragen aan Upperbloom, zelfs niet na meerdere pogingen van Upperbloom om hiertoe een afspraak te maken, zal Upperbloom aangifte doen van diefstal door Abonnee. Abonnee is dat geval gehouden de door Upperbloom geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type Plantenset.

Artikel 10. Diefstal, vermissing en schade Plantenset bij Abonnement

10.1 In geval van vermissing of diefstal van een Plantenset, is Abonnee aan Upperbloom een schadevergoeding verschuldigd cf de op dat moment geldende tarieven voor de Plantenset op de Website.

10.2 Wanneer er (onder)delen van de Plantenset missen of zijn gestolen, heeft Upperbloom het recht dit bij Abonnee in rekening te brengen.

10.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de Plantenset anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Upperbloom, behoudt Upperbloom zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Abonnee.

Artikel 11 Borg voor de plantenset

11.1 Na de ingang van het abonnement en het installeren van de plantenset schrijft Upperbloom - na een eventuele proeftijd/trial period - automatisch de borg plus het eerste termijnbedrag af. De hoogte van de borg wordt bepaald door het aantal plantenbakken vermenigvuldigd met 17,50 euro. De borg wordt binnen 10 dagen teruggestort na afloop van het abonnement en nadat de Plantenset in zijn geheel weer is overgedragen aan Upperbloom, tenzij er sprake is schade en/of slijtage zoals beschreven in artikel 10.3.

Artikel 12 Betalingen bij Abonnement

12.1 Abonnee is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement een doorlopende machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven IBAN-rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2 Wanneer de Abonnements- of overige verschuldigde kosten niet kunnen worden afgeschreven na drie pogingen of onterecht worden gestorneerd, ontvangt Abonnee een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag vervolgens niet binnen een termijn van veertien dagen is voldaan, zal Upperbloom een incassobureau inschakelen. Alle gerelateerde administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn dan voor rekening van Abonnee.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Upperbloom is niet aansprakelijk jegens Klant indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

123.2 De door Klant gekozen bezorg dag en -tijd kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Upperbloom nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de levering van de Diensten of aanschaf van de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling te weigeren, noch is Upperbloom enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. Wel zal met Klant kosteloos een nieuwe bezorg dag en -tijd worden afgesproken.

13.3 Upperbloom Plantensets zijn geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk het versieren van het balkon en/of (dak)terras. Upperbloom is niet aansprakelijk voor schade indien Klant de Plantensets of aanverwante zaken gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd.

13.4 Upperbloom installeert de Plantensets op de juiste wijze. Upperbloom zal de Plantenset altijd ‘binnenboord’ hangen op het balkon. Upperbloom is niet aansprakelijk voor schade indien Klant de Plantenset verplaatst naar ongeschikte of onveilige plekken en/of vult met andere zaken dan de door Upperbloom geleverde Producten. Klant zelf is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de door Upperbloom geleverde Producten en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten.

13.5 Upperbloom adviseert Klant slechts omtrent het gebruik van de Plantenset ten tijde van de levering. Upperbloom zal geen technische controles uitvoeren omtrent de staat van het balkon en/of (dak)terras en de balkonreling. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een veilige situatie te creëren omtrent het gebruik van de Diensten van Upperbloom.

13.6 Upperbloom is niet aansprakelijk voor letselschade van Klant en/of een derde, zowel direct als indirect.

13.7 Upperbloom garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Upperbloom is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.

13.8 Upperbloom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.

13.9 Upperbloom is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.10 Upperbloom is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

13.11 De Klant vrijwaart Upperbloom voor aanspraken van derden.

13.12 Indien Upperbloom aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Upperbloom's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten en Producten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt voorts beperkt tot het door de verzekeraar van Upperbloom uitgekeerde bedrag. Indien Upperbloom niet verzekerd is dan wel dat de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Klant in de afgelopen 12 maanden aan Upperbloom heeft betaald.

13.13 De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Upperbloom.

13.14 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Wijziging Abonnement

14.1 Upperbloom behoudt zich het recht voor om de tarieven van een Abonnement te jaarlijks te wijzigen, bijvoorbeeld ten behoeve van een inflatiecorrectie. Tariefswijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Abonnee.

14.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.upperbloom.nl en per e-mail aan Abonnee.

14.3 Upperbloom heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Abonnee uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

14.4. Abonnee kan het Abonnement kosteloos wijzigen naar een Plantenset bestaande uit minimaal 2 plantenbakken. Deze wijziging gaat in maximaal één maand nadat een verzoek tot wijziging schriftelijk is ontvangen door Upperbloom.

Artikel 15 Garantie

15.1 Upperbloom biedt een garantie voor de door haar geleverde Plantensets tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Upperbloom de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Upperbloom te worden gemeld.

15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

15.3 De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

15.4 De duur van de garantie voor de Plantenset is zes (6) maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij anders is overeengekomen.

15.5 Voor de planten wordt geen garantie verleend, omdat deze een beperkte houdbaarheid hebben. Wel kan Klant, indien hij een klacht heeft omtrent de planten, contact opnemen met Upperbloom. Klant en Upperbloom zullen dan in onderling overleg proberen tot een passende oplossing te komen.

Artikel 16 Niet nakomen verplichtingen

16.1 Upperbloom heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Abonnee, indien: (i) Abonnee in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement; (ii) Abonnee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; (ii) het faillissement van Abonnee wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; (iii) Abonnee onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; (iv) Abonnee de Plantenset gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden; (v) ten laste van Abonnee beslag wordt gelegd op de Plantenset of op andere goederen van Abonnee en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt; (vi) Abonnee naar het oordeel van Upperbloom misbruik maakt van de door Upperbloom geboden service; (vii) Abonnee opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Upperbloom, dan wel Abonnee anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

16.2 Abonnee heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Upperbloom haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

Artikel 17 Overdracht van Overeenkomst

17.1 UpperBloom kan de Overeenkomst met Klant of (een deel van) haar rechten en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst zonder beperkingen aan een derde overdragen in verband met een overdracht van de onderneming aan een derde. Door met deze Algemene Voorwaarden in te stemmen, gaat Klant hiermee akkoord en stemt Klant ermee in om mee te werken aan bedoelde (gedeeltelijke) overdracht indien noodzakelijk. Bij een dergelijke (gedeeltelijke) overdracht stelt Upperbloom Klant zo snel als redelijkerwijs van Upperbloom kan worden verwacht daarvan in kennis.

17.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (i) kunnen de rechten en plichten van Klant niet worden overgedragen en (ii) kunnen vorderingen van Klant tegen Upperbloom niet worden overgedragen of bezwaard met een pandrecht, privilege of een ander zekerheidsrecht.

Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid/niet-afdwingbaarheid

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in enigerlei opzicht krachtens wet- of regelgeving onrechtmatig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt, wordt de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed of geschaad. Niettemin worden in dat geval een of meer nieuwe bepalingen vastgesteld die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 19 Privacy

Upperbloom vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Upperbloom dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.upperbloom.nl. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@upperbloom.nl.

Artikel 20 Gegevens Upperbloom

20.1 Upperbloom is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77507495 en draagt btw-identificatienummer NL861029136B01. Upperbloom is gevestigd aan de Rigakade 10 (1013 BC) te Amsterdam.

20.2 Upperbloom is per e-mail te bereiken via info@upperbloom.nl, middels de website www.upperbloom.nl en telefonisch op 020 210 1081.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de rechtsverhouding tussen Upperbloom en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen die tussen Upperbloom en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.